רואה חשבון אודות צור קשר
רואה חשבון
ייעוץ טלפוני : 050-4988998

קבלו ייעוץ ראשוני מאת
רואה חשבון!שם : טלפון : עיר :
 
 
פתיחת תיק ברשויות המס על ידי רואה חשבון מקצועי ומנוסה - איך פותחים עוסק מורשה
פתיחת תיקים ברשויות המס!
שירותי הנהלת חשבונות!
הכנה והנפקת משכורות לעובדים!
הגשת דוחות שנתיים!
הכנת דו"ח הצהרת הון!
החזרי מס לשכירים!
יצירת קשר עם רואה חשבון

השלכות מיסוי ואחרות על "החברה המשפחתית"

ברפורמה במערכת המס בשנת 1975 נקבע שיעור מס חברות ומס הכנסה כולל על חברות של 61% (ואם היתרה נמשכה כדיבידנד עלה הנטל הכולל לכדי 67%), ואילו על יחידים נקבע שיעור שולי של 60% (לא כולל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות).

מצב בלתי סביר זה הוביל לצמצום הקמת חברות, פירוק חברות קיימות ופעולות מתחכמות במקרים מסויימים. הואיל והרשויות מעודדות בדרך כלל פעילות עסקית באמצעות חברות בשל הנהלת חשבונות מסודרת, ביקורת ואישור התוצאות על ידי רואי חשבון (חברה בניגוד ליחיד חייבת להגיש מאזנים ודוחות מס מבוקרים על ידי רואי חשבון שמונו על ידיה), נחקק בשנת 1978 סעיף 64א לפקודת מס הכנסה שיצר את "החברה המשפחתית".

עיקרי ההבדלים בין חברה רגילה לבין עסק יחיד

בהתאם לחקיקה הקיימת בשנת 2011 על ההכנסה החייבת של חברה רגילה חל מס בשיעור אחיד של 24%. אם יתרת הרווח כולה או חלקה נמשכת כדיבידנד על ידי בעלי המניות היחידים, חל בגין אותם דיבידנדים בידי בעלי המניות מס נוסף בשיעור של 20% ואם למי מהם זכויות בחברה כדי 10% או יותר – בשיעור של 25%.

נטל המס הכולל של החברה ושל היחידים בגין הסכומים שנמשכו כדיבידנד הוא- 39.2% או 43% בהתאמה. זאת, לעומת שיעורי המס החלים על יחיד הנעים בין 10% לבין 45% לפי מדרגות הכנסה כשהשיעור השולי של 45% חל לגבי כל שקל מעל הכנסה שנתית של 482,760 ₪. כמובן שאותם רווחים שאינם נמשכים כדיבידנד ונותרים בידי החברה לשימושה העסקי ממוסים במס חברות בלבד בשיעור של 24% כאמור.

יתרונות אחדים לגבי התארגנות כחברה – גיוס הון, אפשרות לצירוף שותפים על ידי הקצאת מניות שאינה אירוע מס, ניצול הפסדים ללא הגבלת זמן וללא זיקה לקיומו הפיזי של העסק, הטבות לפי חוקי עידוד – מענקי השקעה והטבות מס בתנאים מסויימים, יתר אמינות כלפי רשויות, ספקים ולקוחות בשל הבקרה שקיימת על פעילות החברה ועוד. כמו כן יתרון משמעותי להתארגנות כחברה הוא הערבון המוגבל של בעלי המניות לגבי תביעות, עד לגובה הסכומים שהושקעו על ידיהם בהון המניות. זאת לעומת חשיפה של היחיד לתביעות ללא הגבלה ולגבי כל נכסיו.

"החברה המשפחתית" – תנאים, כללים, יתרונות וחסרונות

על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה חברה משפחתית היא חברה בערבון מוגבל הממוסה בהתאם לשיעורי המס שחלים על בעל המניות היחיד שלו השיעור הגבוה ביותר של הזכות לרווחים בחברה להלן- "הנישום". בכך מושגים היתרונות של הערבון המוגבל ואחרים כאמור לעיל ולהלן, תוך מיסוי כיחיד, וכפוף לאופי העיסוק, לכדאיות לגבי הנטל הכולל של המס, הצורך בהון חוזר, השימוש ברווחים ועוד.

התנאים לקבלת מעמד של חברה משפחתית הם :

• כל בעלי המניות הם יחידים קרובי משפחה – בן זוג, אחים ואחיות, הורים, הורי הורים, צאצאים ובן זוגו של כל אחד מאלה. כמו כן, גם חברה שיש לה בעל מניות יחיד אחד מקיימת תנאי זה.

• הוגשה בקשה לפקיד השומה לקבלת מעמד זה לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת המס (שהיא השנה הראשונה לתחולת המעמד) או תוך שלושה חודשים לאחר התאגדות החברה, לפי העניין.

• בבקשה צויין מיהו "הנישום" של החברה שלפי מצבו האישי תמוסה הכנסת החברה ואותו נישום חתם על הסכמתו לכך.

כללי המיסוי העיקריים שחלים על הכנסתה של החברה המשפחתית הם :

• המס על הכנסת החברה יחושב, כאמור, לפי מצבו האישי של הנישום.

• הפסדים לצרכי מס שיווצרו בחברה ייחשבו להפסדיו של הנישום.

• לא יחול מס על דיבידנדים שיחולקו לבעלי המניות מתוך הרווחים שנוצרו בתקופה שהייתה חברה משפחתית.

• מענקי פרישה ומוות, ככל שהם שולמו לבעלי המניות או בעבורם, לא יותרו כהוצאה מהכנסת החברה ולא יחוייבו במס בידיהם, וכן לא יותרו כהוצאה הפרשות לקופת גמל בעבורם (והכל רק בגין התקופה שבה החברה הייתה חברה משפחתית).

• במכירת מניות של חברה משפחתית יופחתו מהתמורה לגבי המוכר ומהעלות לגבי הרוכש, סכום הרווחים שהצטברו בתקופה שבה החברה הייתה חברה משפחתית, עד למכירה וטרם חולקו כדיבידנד.

• הפסדי החברה שנזקפו לנישום ולא נוצלו אינם מוחזרים לחברה.

• מעמד החברה כחברה משפחתית הינו ללא הגבלת זמן, אלא אם כן החברה חזרה בה או שלא התקיים תנאי מהתנאים כלעיל.

עיקרי היתרונות של החברה המשפחתית :

• הכנסות מועדפות שחל לגביהן מס מופחת או פטור יראו אותן כאילו נתקבלו ישירות בידי הנישום לעניין החבות במס (כגון- רווחי הון, ריבית ודיבידנד על ניירות ערך וכיוצ"ב), ומשיכתן כדיבידנד פטורה ממס. זאת, לעומת המיסוי בחברה רגילה בה היה מוטל מס חברות וכן מס במשיכת הכנסות אלו כדיבידנד, כך שנטל המס הכולל היה גבוה יותר כמוסבר לעיל.

• אפשרות של קיזוז של הפסדיו העסקיים האישיים של הנישום לעומת רווחי החברה המיוחסים לו או של קיזוז רווחיו העסקיים האישיים של הנישום לעומת הפסדי החברה, לפי העניין (בהגבלות מסויימות לגבי הפסדים מועברים משנים קודמות).

• אפשרות לתכנן מראש מי יהיה הנישום של החברה בזיקה למידת החבות האישית שלו במס (בפסק דין יהושע הלוי בבית המשפט העליון, הוכר נכה שהיה נישום של חברה משפחתית והוכח כמי שהוא "הרוח החיה" בחברה, וכתוצאה ניתן פטור כיגיעה אישית לנכה בשל ההכנסה שיוחסה לו מהחברה).

• פעילות כחברה עם היתרון של הערבון המוגבל וכן יצירת יתר אמינות אצל רשויות, ספקים ולקוחות.
עיקרי החסרונות של החברה המשפחתית :
• אי הכרה כהוצאה בחברה של מענקי פרישה ומוות לבעלי המניות - אך גם אי חבות במס בידיהם- ושל הפרשות לקופות גמל בעבורם, והכל רק בגין התקופה שבה החברה הייתה חברה משפחתית.

• אחריות אישית של הנישום לתשלום מקדמות בגין רווחי החברה ולחבויות המס של החברה.

• אי החזרת הפסדים בלתי מנוצלים אצל הנישום לחברה.

• חבות בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הכנסת החברה גם אם לא חולקה כדיבידנד.

לקבלת שירות ממשרד רואה חשבון הקרוב לאזור המגורים נייד : 050-4988998

דואר אלקטרוני : webon@webon.org.il

חברה משפחתית
★ ★ ★ ★ ★
NaN/5 הצבעות  0
חלש מעולה


מלאו פרטים בטופס בצד שמאל ותקבלו ייעוץ ראשוני לעסק ללא עלות!